Ölkəmizdə İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının rolu

İnformasiya texnologiyasında məqsəd insan tərəfindənanaliz edilmək onun əsasında qərar qəbul etməküçün informasiya istehsalıdır. İnformasiyatexnologiyası elmi-texniki tərəqqinin inkişafı, informasiya emalı üçün yeni texniki vasitələrinyaradılması ilə təyin olunan bir neçə təkamül mərhələsikeçmişdir. Müasir cəmiyyətdə informasiya emalıtexnologiyasının əsas texniki vasitəsi texnolojiproseslərin işlənib hazırlanması istifadə olunmasıkonsepsiyasına, həmçinin nəticə informasiyanınkeyfiyyətinə ciddi təsir etmiş kompüterlər hesabolunur. Kompüterlərin informasiya mühitində tətbiqi telekommunikasiya vasitələrindən istifadə olunmasıinformasiya texnologiyasının inkişafını yeni mərhələyəçatdırdı. Bununla da yeni informasiya texnologiyalarımərhələsi başlandı

Hazırki  dövrdə İnformasiya KommunikasiyaTexnologiyaları (İKT) cəmiyyətin inkişafına təsirgöstərən əsas amillərdən birinə çevrilib.

Azərbaycanda informasiya-kommunikasiyatexnologiyalarının (İKT) inkişafı ilə bağlı görülən işlərnəticəsində 2003-2009-cu illərdə ölkədə İKT sektoruüzrə 500-ə yaxın yeni özəl müəssisə yaradılıb.

 İndiki dövrdə ölkələrin iqtisadi rəqabət aparmaqqabiliyyəti onların informasiya kommunikasiyatexnologiyalarından səmərəli istifadəsindənəhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu gün Azərbaycandainformasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsindəki fəaliyyət ümummilli lider Heydər Əliyevinmüəyyənləşdirdiyi strateji xətt üzrə uğurla davametdirilir. Onun 2003-cü ildə təsdiq etdiyiAzərbaycanRespublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya(2003-2012-ci illər)” bu istiqamətin ölkəmiz üçünvacibliyini əhəmiyyətini vurğulayan ilk rəsmi sənədolub.

Hazırda Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında mühümrol oynayan informasiya kommunikasiyatexnologiyaları sahəsi inkişaf səviyyəsinə görəfərqlənir. Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiyatexnologiyalarının cəmiyyətin inkişafına təsir göstərənəsas amillərdən birinə çevrildiyini inkar etmək olmaz.Onun əhatə dairəsi dövlət strukturlarını vətəndaşcəmiyyəti institutlarını, sosial-iqtisadi sahələri, elm təhsili, mədəniyyəti, bütövlükdə, insanların həyattərzini təşkil edir. Bu baxımdan ölkəmizdə bu sahəüzrə innovasiya yönümlü fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi gücləndirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlərhəyata keçirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində İKT sahəsinin inkişafında dövlət dəstəyinin artırılması, informasiya cəmiyyəti iqtisadiyyatının təşkilindədigər ölkə təcrübələrinin öyrənilməsi tətbiqi, busahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, İKT üzrə innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlərəstimullaşdırıcı xarakterli maliyyə ayrılması, eynizamanda müxtəlif yeni texnoloji vasitələr mexanizmlərin hazırlanması istiqamətlərində yardım s. nəzərdə tutulur. Bu istiqamət üzrə ölkəmizdəinkişaf dinamikasını daha da artıran amillərdən biriElektron Hökumət”in (ingilis dilində e-Government) formalaşdırılması hesab edilir. Bu, müasir informasiyatexnologiyalarından istifadə etməklə dövlət qurumlarıtərəfindən ölkə ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlara, hüquqi fiziki şəxslərə, xarici vətəndaşlara vətəndaşlığı olmayan şəxslərə informasiya e-xidmətlərin göstərilməsinə şərait yaradır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün İKT sahəsində yenibiliklərin, həmçinin innovativ bacarıqlarınyüksəldilməsi, bununla yanaşı, sosialiqtisadidavranışların hər bir mərhələsində İKT-dən səmərəliistifadə olunması məsələləri böyük önəm kəsbetməkdədir. Belə ki, həmin proseslərölkəvətəndaşlarının yaşam tərzini, keyfiyyət səviyyəsini iqtisadi proseslərin məhsuldarlığını yüksəltməklə, ölkəiqtisadiyyatının beynəlxalq səviyyədə rəqabətqabiliyyətinin daha da yüksəlməsinə əlverişli şəraityaradır

 

Həlimə Əliyeva

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.